Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Φορολογικές Συμβουλές
Φορολογικές Συμβουλές

-Συμβουλές σε όλα τα θέματα φορολογίας εισοδήματος.

-Συμβουλές στην συμπλήρωση των περιοδικών και ετησίων φορολογικών δηλώσεων νομικών & φυσικών προσώπων.

-Υπολογισμοί αποθεματικών αναβαλλόμενης φορολογίας επενδύσεων δυνάμει των εκάστοτε ισχυουσών αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. 3908/2011).

-Φ.Π.Α.

-K.Β.Σ.

-Τέλη χαρτοσήμου.

-Φορολογία ακινήτων.

-Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing).

-Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και αποσχίσεις κλάδου δυνάμει των άρθρων 1-4 του ν. 2166/1993.

-Ετήσια υποχρεωτικά φορολογικά πιστοποιητικά σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011 που ισχύει από την 30-6-2011.