Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

-Συμβουλές όσον αφορά τις λογιστικές εγγραφές εναρμόνισης με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS και IAS).

-Συμβουλές όσον αφορά την κατάρτιση των τριών πινάκων του άρθρου 4 παρα. 14 του ΚΦΑΣ και την Πολ. 1025/16-2-2005, δηλ. του πίνακα συμφωνίας λογιστικής και φορολογικής βάσης, του φορολογικού μητρώου παγίων και του πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσεως και ανακεφαλαιωτικών πινάκων φορολογικών αποθεματικών αναβαλλόμενης φορολόγησης.

-Συμβουλές στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών και ομίλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.