Αρχική Σελίδα   |   Χάρτης Ιστοχώρου English
βιογραφικό
ελεγκτικές υπηρεσίες
φορολογικές συμβουλές
διεθνή
λογιστικά πρότυπα
τομείς δραστηριότητας
και εμπειρίας
διαχ. αφερεγγ.-εμπειρογνώμων αρ. 66 ν. 4738/2020
εσωτερικός ελεγκτής, λογιστής - φοροτεχνικός
δημοσιεύσεις - εισηγήσεις
χρήσιμες φορολογικές
ερμηνευτικές εγκύκλιοι
ελεγκτικά βήματα
(εξωτερικού &
εσωτερικού ελέγχου)
ετήσιες
εκθέσεις διαφάνειας
και company manual
στοιχεία επικοινωνίας
Είσαστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Ελεγκτικές Υπηρεσίες
Ελεγκτικές Υπηρεσίες

-Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί έλεγχοι οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS και IAS) όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

-Έλεγχος ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με ημεδαπές και αλλοδαπές θυγατρικές, καθώς και ενσωμάτωση στην έδρα ημεδαπών και αλλοδαπών υποκαταστημάτων που τηρούν αυτοτελή λογιστική.

-Έλεγχοι για εισαγωγή στο ή άντληση κεφαλαίων διαμέσω του ΧΑΑ.

-Έλεγχοι επιδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Αποτίμηση αξίας εταιριών (Business valuation-CAPM).

-Εγκατάσταση συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

-Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας βιομηχανιών, καθώς και μακροπρόθεσμων (>1 έτους) κατασκευών και άυλων έργων (π.χ. ανέγερση κτισμάτων από κοινοπραξία λόγω ΣΔΙΤ ή συγγραφή λογισμικών προγραμμάτων σε Υπουργεία Αμύνης του εξωτερικού).

-Συμβουλές ως προς την αρτιότητα και ορθότητα του ΕΓΛΣ και αντιστοίχιση με το σχέδιο λογαριασμών αλλοδαπών μητρικών εταιρειών.