ΠΟΛ__1097_1144__1227_2015___ΦΑΚΕΛΟΙ_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ_ΕΝΔΟ_ΟΜΙΛΙΚΩΝ_ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.PDF