ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ_ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ_ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ_31_12_2019.PDF